General Studies

GENERAL STUDIES

Updated on 11.9.2020

The updates of the subpage are added at the end of the links.

Byzantine Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy), Katerina Ierodiakonou – Börje Bydén

Byzantine Philosophy as a Contemporary Historiographical Project, Michele Trizio

Philosophy and Theology in Byzantium, Linos Benakis

Βιβλιογραφία για τη Βυζαντινή Φιλοσοφία (1949-1976), Λίνος Μπενάκης

Η Βυζαντινή Φιλοσοφία στη Σύγχρονη Έρευνα, Λίνος Μπενάκης

Εργογραφία Βασιλείου Ν. Τατάκη, Λίνος Μπενάκης

L’ Heritage Patristique et la Philosophy Byzantine, Linos Benakis

Byzantine Philosophy, Basil Tatakis (Google preview)

Filosofía Bizantina, Basilio Tatakis (Spanish transl.)

Ελληνική Πατερική και Βυζαντινή Φιλοσοφία, Βασίλειος Τατάκης

Ο Βυζαντινός Μυστικισμός, Βασίλειος Τατάκης

Is a Patristic Aesthetics Possible? The Eastern Paradigm Re-examined, George Zografidis

Τατάκης & αριστοτελική φιλοσοφία και παράδοση, Γιώργος Ζωγραφίδης

Byzantine Ethics, George Zografidis

Byzantine Aesthetics, George Zografidis

Βυζαντινοί έρωτες, θεϊκοί και ανθρώπινοι, Γιώργος Ζωγραφίδης

A Historical Outline of Byzantine Philosophy and Its Basic Subjects, Katelis Viglas

Εισαγωγικά στη Βυζαντινή Φιλοσοφία, Χρήστος Τερέζης

Το Πρόβλημα με την Βυζαντινή Φιλοσοφία: Από την Ορθότητα των Ονομάτων στην Ορθότητα των Δογμάτων, Νικήτας Σινιόσογλου

Byzantine Philosophy Inside and Out: Orthodoxy and Dissidence in Counterpoint, Anthony Kaldelis

The Turn to Neo-Platonism in Philosophical Theology, Vernon Eugene Kooy

Ideology and Philosophy in Byzantium: The Meanings of Ideology Before Modern Times, Dan Chitoiu

La teoría platónica de las ideas en Bizancio (ss. V-XI) : principios, desarrollos e inversión final de la ontología clásica, Inmaculada Pérez Martín

A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., with an Account of the Principal Sects and Heresies, Henry Wace

Παρατηρήσεις για τη συμβολή του Βυζαντίου στην πνευματική εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης: Η περίπτωση του Ιωάννου Δαμασκηνού, Νίκος Σβορώνος

Western and Byzantine Approaches to Logic, Sten Ebbesen

Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike, Franz Tinnefeld

Late Byzantine Thessalonike: A Second City’s Challenges and Responses, John Barker

The History of Byzantine Literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453), Karl Krumbacher

Το Βυζάντιο και η αρχαιοελληνική διανόηση, Στυλιανός Λαμπάκης

The Orthodox Church in the Byzantine Empire, J. M. Hussey

H συνέχεια στην Ελληνική Φιλοσοφία από το τέλος της Αρχαιότητας ως την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Κλάους Όλερ

Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

Byzantine Theology, John Meyendorff

Influence of Neoplatonism on Formation of Theological Language, Cyril Hovorum

Die “Konservativen” und die “Neuerer” in der Palaiologenzeit, Georgi Kapriev

Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit als Grundelemente der byzantinischen Philosophie, Georgi Kapriev

Byzantine Philosophical Treatises, Georgi Kapriev

Parallelism, Convergence, and Influence in the Relations of Arab and Byzantine Philosophy, Literature, and Piety, Gustave E. von Grunebaum

Basile N. Tatakis et la légitimité de la philosophie byzantine, Giorgos Arabatzis

PLATONISM’S INFLUENCE ON CHRISTIAN ESCHATOLOGY, Michael J. Vlach

Le Byzance de Hegel et la question du néoplatonisme hégélien, George Arabatzis

Hegel and Byzantium, George Arabatzis

La philosophie byzantine est une affaire de modernité, George Arabatzis

Filosofie v Byzanci. Dvě metodologické studie, Eduard Neupauer

Η παρουσία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, Ιωάννης Ν. Λίλης

Τα ελληνικά γράμματα εις τας ανατολικάς επαρχίας του Βυζαντίου κατά τους δύο πρώτους αιώνας της αραβοκρατίας (Ζ΄ και Η΄), Soliman Sameh

Eleventh- to twelfth-century Byzantium (The tradition of Proclus’ work in John Italos, Eustratios of Nicaea, Nicholas of Methone), Michele Trizio

From Anna Komnene to Dante: The Byzantine Roots of Western Debates on Aristotle’s Nicomachean Ethics, Michele Trizio

Orphism and Christianity in Late Antiquity, Miguel Herrero De Jauregui

The Study of Byzantine Philosophy and Its Expansion in Great Moravia (The 1150th Anniversary of the Mission of Saints Constantine (Cyril) and Methodius) – Výskum byzantskej filozofie a jej prieniku na Veľkú Moravu. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda, JÁN ZOZUĽAK

Mikonja Knežević, ed., The Ways of Byzantine Philosophy, Alhambra, CA: Sebastian Press; Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy 2015 (Introduction).

The Occult Sciences in Byzantium, Paul Magdalino – Maria Mavroudi

Είναι η φιλοσοφία στο Βυζάντιο αντι-βυζαντινή; – Is Philosophy in Byzantium anti-Byzantine? (in Greek), Pantelis Golitsis

Nikolaos Matsoukas’ Efforts to overcome Scholastic in Dogmatic Theology, Cristinel Ioja

Thomas Aquinas’ Impact on Late Byzantine Theology and Philosophy: The Issues of Method or ‘Modus Sciendi’ and ‘Dignitas Hominis’, John Demetracopoulos

POPE BENEDICT XVI’S USE OF THE BYZANTINE EMPEROR MANUEL II PALAIOLOGOS’ DIALOGUE WITH A MUSLIM MUTERIZES: THE SCHOLARLY BACKGROUND, John Demetracopoulos

Der Zusammenhang‚ Geschichte-Metaphysik’ als Drehpunkt der byzantinischen Philosophie, Georgi Kapriev

ATHENS AND BYZANTIUM: PLATONIC POLITICAL PHILOSOPHY
IN RELIGIOUS EMPIRE, Jeremiah Heath Russell

OVERVIEW Science and Religion in Byzantium: a preliminary mapping of
the field, Eudoxie Delli

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στο Βυζάντιο, τον 14ο αιώνα/ Science and Philosophy in Byzantium in the 14th century, Antonia Kakavelaki

Η έννοια της Θεωρίας. The notion of “contemplation” in the 14th century, Antonia Kakavelaki

Translations from Greek into Latin and Arabic during the Middle Ages: Searching for the Classical Tradition, Maria Mavroudi

Académisme et philosophie byzantine. Une introduction à la pensée byzantine (Communication au XXIIIe Congrès Mondial de Philosophie, Athènes, 10-8-2013, prépublication), Giorgos Arabatzis

Ο θεωρητικός και ο πρακτικός άνθρωπος στα κείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού, Ιωάννης Λίλης

Ιστορία της Βυζαντηνής [sic] λογοτεχνίας / Κρουμβάχερ, μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου

Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches, 527-1453, Karl Krumbacher

The Alexiad, Anna Comnena

The Byzantine Background to the First Crusade, Paul Magdalino

The Beginnings of Modern Greek Philosophy: A Systematic Introduction, Constantinos Petsios

Studies in Late Byzantine History and Prosopography, Donald M. Nicol

Aristotle in Byzantium, Klaus Oehler

The Revival of Political Hesychasm in Greek Orthodox Thought: A Study of the Hesychast Basis of the Thought of John S. Romanides and Christos Yannaras, Daniel Paul Payne

Πολιτική εξουσία και πολιτική φιλοσοφία στο Βυζάντιο, Σωτηρία Τριαντάρη

HISTOIRE DE LA VIE BYZANTINE. EMPIRE ET CIVILISATION, Nicolae Iorga

HISTOIRE DE LA VIE BYZANTINE. EMPIRE ET CIVILISATION, Nicolae Iorga (wikipedia/commons)

Augustine in the Byzantine World to 1453, Barbara Crostini

Science and Religion in Byzantine Thought: Scepsis and Paganism, Jozef Matula

Rhetoric and the Philosopher in Byzantium, Stratis Papaioannou

Self-Reference Notion Implementation in Byzantium, Goncharko Oksana

Académisme et philosophie byzantine. Une introduction à la pensée byzantine, Giorgos Arabatzis

Ο Αυλικός Φιλόσοφος – L’ Homme de Cour comme Philosophe, Γιώργος Αραμπατζής (επιμ.)-Table Ronde

Το πρόσωπο και ο έρως (Θεολογικό δοκίμιο οντολογίας): ο προσωπικός «τρόπος της υπάρξεως», Χρήστος Γιανναράς

 Η συμβολική σταδιοδρομία του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος,
Philip Sherrard, Αρκουμάνη Ε. (μτφρ.)

Eusebius of Caesarea and the Christian Empire – Ο Ευσέβειος της Καισάρειας και η Χριστιανική Αυτοκρατορία, Steven Runciman (bilingual text, English-Greek) 

Το ανθρώπινο σώμα στη  φιλοσοφία της θρησκείας. Από την ελληνική οντολογία στη βυζαντινή θεολογία,Μάριος Μπέγζος

[Esotericism in] Byzantium, Robert Mathiesen (encyclopedia article).

ATHENS VERSUS JERUSALEM? THE ATTITUDE TOWARDS SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN BYZANTIUM, Tatyana A. Senina (nun Kassia)

Basic philosophical texts in Medieval Serbia, Boris Milosavljević

Byzantinism and Action, George Arabatzis

Византийская философия: в поисках определения, Illya Bey