Philosophical and Scientific Movement (13th-14th cent.)

Update on 30.11.2021

The updates are added at the end of the links related to each philosopher.

George Pachymeres

George Pachymeres on the Topics, Sten Ebbesen

Georgios Pachymeres between Ethnography and Narrative: Συγγραφικαὶ Ἱστορίαι 3.3–5, Antonis K. Petrides

Ὑπερφυσικές δυνάμεις, φυσικά φαινόμενα καί δεισιδαιμονίες στήν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη, Στέλιος Λαμπάκης

Σχόλια του Παχυµέρη στην αριστοτελική φιλοσοφία, Στυλιανός Λαμπάκης

Some considerations on the historiographical work of George Pachymeres, Stylanos Lampakis

The Writer behind the historian: Observations on George Pachymeres’ Narrative on Constantine Tich and Contemporary Events in Bulgaria, Vlada Stankovic

Γεώργιος Παχυμέρης

The Target of George Pachymeres’ Polemics in his Treatise on the Holy Spirit, Dmitry Makarov

Οἱ Μελέτες τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη, Στυλιανός Λαμπάκης

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
,
ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ (Διδ. διατρ.)

A Byzantine philosopher’s devoutness toward God: George Pachymeres’ poetic epilogue to his commentary on Aristotle’s Physics, Pantelis Golitsis

Comparing two Byzantine quadrivia: the Quadrivium of 1008 and G. Pachymeres Syntagma. Resemblances and differences, Gianna Katsiampoura

THE WRITER BEHIND THE HISTORIAN OBSERVATIONS ON GEORGE PACHYMERES’ NARRATIVE ON CONSTANTINE TICH AND CONTEMPORARY EVENTS IN BULGARIA, Vlada Stankovic

Αριστοτελικές επιβιώσεις των Καθόλου στην παράφραση του Γεωργίου Παχυμέρη
στο περί θείων ονομάτων του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Λυδία Πετρίδου

George Pachymérès, Mustafa Alican (review)

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ

Ανέκδοτα εκ Τυβίγγης (Tübingen) [ανάτυπο] : Παχυμέρης Γεώργιος πρωτέκδικος και δικαιοφύλαξ Ζυγομάλας Θεοδόσιος Πρωτονοτάριος και δικαιοφύλαξ και Μάρτινος ο Κρούσιος / Β.Α. Μυστακίδου

Όροι διαμόρφωσης της Γνωσιολογίας στον βυζαντινό Γεώργιο Παχυμέρη στην Παράφρασή του στην πραγματεία Περί Μυστικῆς Θεολογίας του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ειρήνη Α. Αρτέμη

Γεωργίου του Παχυμέρη Ανδρόνικος Παλαιολόγος= Georgii Pachymeris Andronicus Palaeologus sive historia rerum ab Andronico seniore: in imperio gestarum usque ad Annum ejus Aetatis andequinquagesimum e Bibliotheca Barberina / interprete Petro Possino e Soc. Jesu

Γεώργιος Παχυμέρης, Παντελής Γκολίτσης

Sophonias 

Sophonias (commentator)

Sophonias the Philosopher. A preface of an Aristotelian commentary: structure, intention, and audience, Divna Manolova

Maximus Planudes

Maximus Planudes, Wikipedia article

A Note on Planudes’ Translation of Boethius Consolatio 3,6, Michael Fournier

Maximi Planudis in memoriam,  John Anderson

Origin of the numerals Al-Biruni’s testimony, Ahmed Boucenna

Planudes’ case system of Ancient Greek, Barry J. Blake

Συμβολή στην Αποκατάσταση του Κειμένου των Commentarii in Sommniis Scipionis του Μακροβίου με βάση τη μετάφραση του Μάξιμου Πλανούδη, Στυλιανός Τσάμος

Μάξιμος Πλανούδης: συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του. Το corpus των επιστολών του, Ηλίας Απόστολος Ταξίδης

Maxime Planude sur le sens du terme diophantien ‘plasmatikon’, Jean Christianidis

DIE ÜBERSETZUNGEN LATEINISCHER AUTOREN DURCH M. PLANUDES, Nóra Fodor

Nicephoros Choumnos

Nicephoros Choumnos, Wikipedia article

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΩΝΑ, Ελένη Αγγελή

Mysticism and Social Involvement in the Later Byzantine Church, Demetrios Constantelos

Epistolography as Autobiography: Remarks on the Letter-Collections of Nikephoros Choumnos, Alexander Riehle

FUNKTIONEN DER BYZANTINISCHEN EPISTOLOGRAPHIE Studien zu den Briefen und Briefsammlungen des Nikephoros Chumnos (ca. 1260–1327), Alexander Riehle

Theodoros Metochites

Θεόδωρος Μετοχίτης, Γιάννα Κατσιαμπούρα

Metochites [Metoxites], Theodore [Theodoros, Theoleptos], Katherine Haramundanis

Theodoros Metochites’ Byzantios and Other City Encomia of the 13th and 14th Centuries, Andreas Rhoby

Theodoros Metochites on Aristotle’s De Memoria. An Edition, David Bloch

Ο Δεύτερος Βασιλικός Λόγος του Θεοδώρου Μετοχίτη και οι Εκστρατείες του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου στη Μ. Ασία, Ιωάννης Δ. Πολέμης

Theodore Metochites’ Byzantios as a testimony to the cosmological discussions of the early Palaeologan period, Ioannis Polemis

Η ηδονή της θεωρίας των όντων στον Θεόδωρο Μετοχίτη. Επιδράσεις του Φίλωνα του Ιουδαίου και του Συνεσίου Κυρήνης στον Ηθικό, Ιωάννης Δ. Πολέμης

Ζητήματα Ηθικής και η Παιδαγωγική Αντιμετώπισή τους κατά τον Θ. Μετοχίτη, Αναστάσιος Ανδριανόπουλος

Metochites and his Books between the Chora and the Renaissance, Christian Forstel

Η κριτική του Πλάτωνα στη ρητορική και τα σχόλια του βυζαντινού Θεόδωρου Μετοχίτη, Σωτηρία Τριαντάρη

The Views of Byzantine Thinker Theodoros Metochites about the Sorrow, and the
Instability of Human Life, Sotiria A. Triantari

The Views of Theodoros Metochites about the Adoption of Prototypes in the Education of the Wise Men’s Life, Sotiria Triantari

Η κριτική του Θεόδωρου Μετοχίτη (1260-1332) στον Αριστοτέλη, Βασίλειος Ν. Τατάκης

Léon Magentinus

Byzantinische Kommentatoren der aristotelischen Topik : Johannes Italos und Leon Magentinos, Sofia Kotzabassi

In Aristotelis librum de Interpretatione explanatio, Leo Magentinus

John Pediasimos

John Pediasimos, Wikipedia article

Αναδρομή είς τους μαθηματικούς του Βυζαντίου, Loria Gino

Joseph the Philosopher or Rakendytes

Studies in Church History, Vol. V, J.G. Cuming

A NEW SOURCE OF THE SYNOPSIS OF JOSEPH RHAKENDYTÈS, Erika GIELEN

John Chortasmenos

Jean Chortasménos, Wikipedia article

WHY JOHN CHORTASMENOS SENT DIOPHANTUS TO THE DEVIL, Fabio Acerbi

Nicephoros Gregoras

Social and Economic conditions in Fourtheenth Century Byzantium as described by Nicephoros Gregoras and John Cantakuzenos, Anastasio I. Mouratides

The Greatest Byzantine Astronomer Nicephoros Gregoras and Serbs, Eustratios Theodosiou-Vassilios Manimanis-Milan Dimitrijević-Emanouil Danezis

ΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ, Ηλιάνα Παρασκευοπούλου

Discourses of Science and Philosophy in the Letters of Nicephoros Gregoras, Divna Manolova

ACROPOLITES AND GREGORAS ON THE BYZANTINE- SELJUK CONFRONTATION AT
ANTIOCH-ON- THE MAEANDER (A.D. 1211). ENGLISH TRANSLATION AND COMMENTARY,  ALEXIS G. C. SAVVIDES

“The Roman History” of Nikephoros Gregoras: Historical Analysis of His Work, Bojana Pavlović

Plotinus in the Phlorentios of Nikephoros Gregoras, Sergei Mariev

ИДЕЙНАЯ ПОЛЕМИКА В ВИЗАНТИИ 50-х гг. XIV в.: Николай Кавасила и Никифор Гоигора, С. В. КРАСИКОВ

Discourses of Science and Philosophy in the Letters of Nikephoros Gregoras, Divna Manolova