POETICALNESS AND ALTERITY

“Το γράμμα Μ. στο ψευδώνυμο του Καραγάτση ως σύμβολο της ποιητικότητας και της διαφοράς”, Διαπολιτισμός. Ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Λογοτεχνία. (30.11.2010).

 diapolitismos karagatsis viglas

Click on the image to read the article. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν και πολύ συχνά αναφέρονταν το μυστήριο και η αινιγματικότητα, στα οποία παρέπεμπε η επιλογή του γράμματος Μ. στο ψευδώνυμο του Καραγάτση, κάθε προσπάθεια ερμηνείας και αποκρυπτογράφησης του νοήματος που έκρυβε, οδηγείτο στην πιθανολογία. Έλειπε μία αναφορά σε ρητή δήλωση περί των πραγματικών προθέσεων του συγγραφέα, μία εκμυστήρευση που θα έλυνε το θέμα. Όμως το μυστηριώδες του γράμματος Μ. δεν θα μπορέσει να εξαλειφθεί, διότι ο Καραγάτσης δεν δήλωσε ποτέ δημόσια ποια η σημασία του. Συχνά ο συγγραφέας δεν κρύβει απλώς τις προθέσεις των επιλογών του, αλλά τις συγκαλύπτει ή τις μεταμφιέζει. Απόκειται στον ερμηνευτή του λογοτεχνικού έργου να ανακαλύψει τις λανθάνουσες σημασίες της σκέψης και της γλώσσας, ακόμη και αυτής της περιπαικτικής και φαινομενικά αινιγματικής επιλογής του αρχικού γράμματος Μ. πριν από το ψευδώνυμο Καραγάτσης.

Η ερμηνευτική προσέγγιση του γράμματος Μ. θα λάβει υπ’ όψιν την ένταξη των ασυνείδητων δυνάμεων που υποκρύπτει, στον κόσμο της Μαγείας και του Μυστηρίου, σε σχέση προς μία «πρωταρχική σημειακή Μήτρα», όχι απλώς για να τις τονίσει, αλλά για να τις συνδέσει μεταξύ τους και να τις τοποθετήσει στην κλίμακα των όντων, τρόπον τινά ως μία φανταστική ύλη. Με βάση αυτή τη θέση περί αναγωγής στη φαντασία, η μυθοπλασία στο έργο του Καραγάτση θεωρείται ως κοινωνικό και ατομικό αναπλήρωμα, το οποίο, παρόλο που χάνεται σε μία σειρά από ψεύτικες αντανακλάσεις χωρίς νόημα και σκοπό, διαπνέεται ταυτόχρονα από μία ερωτική φορά, μία αναγεννητική και παραγωγική έφεση, για να αντιμετωπίσει την έλλειψη της παρουσίας και την έκλειψη της γνησιότητας σε κάθε προσπάθεια άρθρωσης λόγου που δεν φανερώνει τις προθέσεις του.

Λέξεις κλειδιά: γλώσσα, Μιχάλης, μυστικισμός, ζωτική ορμή, νεοπλατωνισμός, βουλησιαρχία 

The letter “M.” in Karagatsis’ pen name as a symbol of poeticalness and alterity

By Katelis Viglas

Abstract

Although very often the mystery and the obscurity connected with the choice of letter M. in Karagatsis’ pen name were mentioned, every attempt to interpret and decipher its hiding meaning only led to speculation. An explicit statement about authors’ real intentions, a confession which would solve the issue were missing. So, the mystery of the letter M. will never disappear, because Karagatsis did not publicly say what its meaning was. Often an author does not only hide the intentions of his choices, but he disguises them, or he masks them. It is the interpreter of the literary work who will uncover the latent meanings of thought and language, even of this seemingly facetious and enigmatic choice of the initial letter M. before the pen name “Karagatsis”.

In order to approach interpretatively the letter M., we will try to integrate the unconscious forces concealed by the letter M., in the world of Magic and Mystery, mainly in relation to a “primordial semantic Matrix”; the aim is not to emphasize them, but to connect them and to place them in the climax of beings, as a kind of “imaginative matter”. Based on this position, the use of imagination by Karagatsis’ fictional work is considered as a social and individual replenishment, which, although is lost in a series of false reflections without meaning and purpose, it is inspired both by a love tension and a yearning for regeneration and production, in order to encounter the lack of presence and the eclipse of authenticity in every effort of speech articulation which does not reveal its intentions.

Keywords: language, Michael, mysticism, élan vital, neoplatonism, voluntarism